نظام متکلم متفلسف (حدود 160 یا 185 - 230) (نخستین فیلسوف مسلمان)
54 بازدید
محل نشر: فلسفه » زمستان 1387 - شماره 8 »(26 صفحه - از 5 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظّام حدود سی سال پیش از کندی که نخستین فیلسوف مسلمان نام گرفته زندگی کرده و به تفکّرات‏ فلسفی پرداخته است.بنابراین باید او را نخستین فیلسوف مسلمان نامید.نظّام از طرق مختلف به‏ویژه از ترجمه‏های‏ عربی فلسفهء یونان،فلسفه آموخت و بیشتر به آرای فیلسوفان طبیعی گرایش یافت و فلسفهء خود را بر مبنای فلسفهء طبیعی بنیان،نهاد.از اینجاست که نویسندگان مسلمان تاریخ کلام و فلسفه او را به حق در شمار فیلسوفان طبیعی و نه ما بعد الطبیعی قرار داده‏اند نظّام تنها در مسائل فلسفی صاحب‏نظر نبوده بلکه از زبان و ادبیات تازی و همچنین‏ کلام و کتب آسمانی ادیان و مذاهب دیگر نیز علم و اطّلاع کامل داشته است او مانند سایر معتزله پذیرفته بود که‏ تنها عقل معیار واقعی حقیقت است و وحی فقط مؤیّد احکام عقل است. این مقاله مخصوص آرای فلسفی اوست.نظّام در اغلب مسائل فلسفی متداول جامعه و عصر خود،از جمله شکّ و یقین،جسم و روح،جوهر و عرض،حرکت و سکون،علت و معلول،کون و بروز،متناهی و نامتناهی،تداخل،طفره، بقا و فنای اجسام و خلق مستمرّ،....اندیشیده و آرای مخصوصی اظهار داشته،که در این مقاله مورد بحث‏ و گفت‏وگو واقع شده است.
آدرس اینترنتی