تاریخ مشایخ صوفیه در بیاض و سواد سیرجانی
52 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » پاییز 1383 - شماره 192
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خواجه ابوالحسن علی‏بن حسن سیرجانی از بزرگان صوفیه قرن پنجم هجری است. وی شیخ کرمان بوده و در آنجا داروخانه و اوقاف و مریدان بسیار داشته و مورد تکریم بزرگان صوفیه از قبیل ابوسعیــد ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری و هجویری قرار گرفته است. او که اهل سیر و سیاحت بوده در سیرجــان درگذشته و آرامگاهش تاکنون باقی و زیــارتگاه است. کتاب بیاض و سواد خواجه علی حسن که تاکنون بــه صورت نسخ خطی مانده است، در حقیقت طبقه‏بندی موضوعی اقوال مشاهیر صوفیه تا اواخر قرن چهــارم است که در هفتاد و سه باب تنظیم شــده و بیش از سه هزار فقره از سخنان بزرگان قوم را در بردارد. یکــی از مهم‏ترین ابواب بیاض و ســواد «باب معرفه تاریخ مشایخ» است که در آن هفتاد و هشت تن از مشــایخ صوفیه بر اساس منطقــه جغرافیایی محل فعالیتشان تقسیم‏بندی و معرفی شده‏اند.واژه‏ی کلیدی: بیاض و سواد، خواجه علی حسن سیرجانی، تاریخ تصوف
آدرس اینترنتی