سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضو هیات علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
فلسفه  
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1354/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فلسفه