تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1353 
فلسفه محض 
دانشگاه تهران 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00